Montem Onderwijsadvies

Het onderwijslandschap is momenteel behoorlijk in beweging. De invloed van ICT neemt almaar toe en ook de ideeën over wat goed onderwijs is veranderen. Voor onze scholen is het cruciaal een vertaalslag te maken van deze ontwikkelingen naar concrete en betekenisvolle activiteiten in de klassen.

Hieronder leest u enkele cases die Montem Onderwijsadvies naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

STAPPEN RICHTING

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

De vraag van Skipov is ontstaan vanuit het urgentiebesef dat er “iets” moet gebeuren op het gebied van onderwijs met ICT binnen haar 14 scholen. Enerzijds is er de behoefte om de bestaande ICT-Middelen optimaal in te zetten, anderzijds is er de wens om één of enkele (kleine) stappen richting “toekomstgericht” onderwijs te zetten.

 

BOUWSTENEN VOOR

ONDERWIJSKUNDIG ICT BELEID

Belangrijk is dat alle stappen gezet worden vanuit een heldere en gedragen visie op onderwijs. De uiteindelijke opbrengst van het traject is het komen tot logische speerpunten wat betreft onderwijs met ICT. Deze speerpunten kunnen gezien worden als bouwstenen voor het ICT-Beleid op de Skipov-scholen voor de komende jaren. Voor de realisatie van de speerpunten zijn diverse handreikingen gedaan.

 

BOVENSCHOOLS

ICT-BELEID

In schooljaar 2016-2017 heeft Innoord (voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord) een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van ICT. De vraag aan Bram Aerns van Montem Onderwijsadvies (in samenwerking met Dieter.nl) was om de stichting te inspireren met sprekende voorbeelden en een ICT-beleidsplan vorm te geven.

 

ONDERWIJS

INHOUD

Uiteraard behelst dit vooral, naast de facilitaire, de onderwijsinhoudelijke slag die met de inzet van ICT gemaakt kan worden. Bram is hier in samenwerking met de stichting goed in geslaagd. Het resultaat is het ICT-beleidsplan Innoord en benoemingen van ICT-coordinatoren op alle scholen Innoord. Het enthousiasme, de omvangrijke expertise en de inspirerende voorbeelden van Bram waren hier absoluut debet aan.

Jelle Mulder – Bestuurssecretaris Innoord

BEHOEFTE AAN

BOUWSTENEN

Onder de Scope scholengroep vallen onder andere 5 voorgezet onderwijsinstellingen. Bij Scope was er behoefte aan het verkrijgen van bouwstenen voor het innovatiebeleid van de komende jaren. Door gebruik te maken van een slim meetinstrument (online) is per locatie de visie op het primaire onderwijsproces van de docenten in kaart gebracht. Concreet betekende dit per schoollocatie helderheid over de grootste veranderbehoeftes die er leven bij het team (bottom up), en de mate waarin docenten bereid zijn commitment te tonen voor de realisatie van deze veranderingen. Hiernaast is ook de ICT-vaardigheid van de docenten in kaart gebracht.

 

ZORGVULDIG SAMENGESTELDE

RAPPORTAGES

Specifiek is hier ook duidelijk geworden wie de zogenaamde 21-ste eeuwse ICT vaardigheden beheerst. Vaardigheden die nét even een stapje verder gaan en benodigd zijn wanneer scholen het zogenaamde “toekomstgerichte” onderwijs willen vormgeven m.b.v. ICT. Op deze manier werd duidelijk wie al vaardig genoeg was om met de doelstellingen aan de slag te gaan en wie zich nog diende te professionaliseren. Bovenstaande bevindingen zijn in zorgvuldig samengestelde rapportages, met uitgebreide toelichting van docenten, opgeleverd.